ติดต่อประสานงานได้ที่
webmaster@thaiflood.com
สงขลา > อำเภอกระแสสินธุ์ > ตำบลระแสสินธุ์

ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

3,107 คน 923 หลังคาเรือน
 

  วิกฤต เดือดร้อนรุนแรง
  เดือดร้อน
  ได้รับผลกระทบ
  กำลังฟื้นฟู
   

ภายถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัด สงขลา
กดที่ icon เพื่อชมภาพขนาดเต็ม


View thaiflood-panorama in a larger map
เสียชีวิต - คน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 11,638 ครัวเรือน 35,378 คน
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงาน อบต. กระแสสินธุ์ เบอร์โทร: 074-399245
ประธานสภา อบต. นายจรัล หนูยี่ โทร. 074-399418
รองประธานสภา อบต. นายปิ่น เถรแก้ว โทร. 08-6953-1503
เลขานุการสภา อบต. นายสิทธิศักดิ์ ขุนมนตรี โทร. 08-1608-6321
นายก อบต. นายประเสริฐ สุวรรณมณี โทร. 074-39924-5

 ข้อความรายงาน/ขอความช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม ทาง twitter
   ช่วยด้วยค่ะ อ.สิงหนคร ต.ม่วงงาม ม.3 ตั้งแต่เกิดเหตุดินถล่มยังไม่มีใคร
เข้าไปช่วยเหลือเลย ชาวบ้านอดอาหารมาหลายวันแล้ว 0875850372 เลาะห์ (Cannot call)
   ร.พ.นาทวี จ.สงขลา น้ำท่วมเครื่องซักผ้าสำหรับผู้ป่วย ต้องการความช่วยเหลือเรื่องเครื่องซักผ้าด่วน
ติดต่อ 0-2101-2900 #Thaiflood 6 พ.ย. 2553 13:31:15

Loading...


ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ (HDYFlood)เบอร์ติดต่อหมออนามัยในจังหวัด

 

  ชื่อ - นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบล อำเภอ เบอร์ติดต่อ
» ชำนาญ สุวรรณศรี สถานีอนามัยหัวถนน ปริก สะเดา 074-460833 , 01-2774560 ,
» อนุชา หนูนุ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สนช.) หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-233888 , 084-8572167 ,
» ยุทธพล คล้ายสำลี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา เทพา เทพา 077-4376293 , 07-4376296 ,
» โกมล แดงดี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ บ้านนา จะนะ 074-378116 , 01-8972899 ,
» ปริญญา ถิระวุฒิ สถานีอนามัยจะโหนง หมู่ 1 จะโหนง จะนะ 074-477301 , 09-1988085 ,
» ธนวุฒิ ธานะวัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ บ้านนา จะนะ 074-378116 , 01-5994468 ,
» ทัณฑิกา สุขจันทร์ โรงพยาบาลระโนด ระโนด ระโนด 074-391020 , 06-6921498 ,
» ชูศักดิ์ แกล้วทนงค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด ระโนด ระโนด 074-392231 , 09-2956484 ,
» เอกชัย รัตนมณี สถานีอนามัยบาโหย บาโหย สะบ้าย้อย - , 06-9659361 ,
» ดรุณี ชนะผล สถานีอนามัยท่าหมอไทร ท่าหมอไทร จะนะ - , - ,
» อรัญญา นาครอด สถานีอนามัยศรีประชาเขต สำนักขาม สะเดา 074-301560 , 081-9577058 ,
» โฉม คชาบาล สถานีอนามัยคลองแงะ พังลา สะเดา , ,
» จตุรนต์ นาคเจียม สถานีอนามัยบ้านไร่ ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-240216 , 081-3963739 ,
» นาฎ ยิ้มเยื้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สะเดา สะเดา 074-411255 , 084-252252 ,
» สวีณา กาน สถานีอนามัยศรีประชาเขต สำนักขาม สะเดา 074-412482 , 086-2882171 ,
» มัญจนา เหล็มโส๊ะ สถานีอนามัยบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา , 087-2863673 ,
» นิตติยา ยุรพันธุ์ สถานีอนามัยปริก ปริก สะเดา , 087-2951826 ,
» ชมกนร ช่วยสุริยา ศูนย์สุขภาพชุมชน ปาดังเบซาร์ สะเดา 081-7988532 , ,
» นันทา พลประชิต สถานีอนามัยหัวถนน ปริก สะเดา 074-460833 , 084-8610706 ,
» ศตพร สุทธินันท์ สาธารณสุขอำเภอสะเดา สะเดา สะเดา 074-411715 , 089-4642195 ,
» ดวงพร หมัดสุเด็น สถานีอนามัยศรีประชาเขต สำนักขาม สะเดา , 086-2921027 ,
» เรวดี ประจิตร สถานีอนามัยโคกเนียน ท่าโพธิ์ สะเดา 074-541255 , ,
» ประเสริฐศรี แต้นิวัฒน์สกุล ศูนย์สุขภาพชุมชนปาดังเบซาร์ ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-522568 , 081-5415021 ,
» วรรณา จันทร์แก้ว สถานีอนามัยบ้านทุ่งหว้า ทุ่งหว้า เมือง , ,
» จีรยุทธ ชักนุ่ม สถานีอนามัยตำบลทุ่งใหญ่ เขารูปช่าง เมือง , ,
» วิไลพร กิ้มเส็ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา บ่อยาง เมือง 074-312542 , 089-1469956 ,
» ชนัตรา ยั่งยืน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา บ่อยาง เมือง 074-312542 , 084-9965598 ,
» โชค นิชกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา บ่อยาง เมือง 074-312542 , 084-6332710 ,
» แสงสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 บ่อยาง เมือง 074-312542 , 089-8796580 ,
» สมใจ ดวงสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขตำบลเขารูปช่าง เขารูปช่าง เมือง 074-314149 , 089-2933823 ,
» เครือทิพย์ บุญญภัทโร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง บ่อยาง เมือง , ,
» จารี มีแต้ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา บ่อยาง เมือง 074-312542 , 081-3281384 ,
» เพ็ญศรี รอดอิน สถานีอนามัยบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมือง 074-467025 , 081-4789081 ,
» อุไรพร จันทะโร สถานีอนามัยบ้านสวนเรียน เกาะยอ เมือง 074-450507 , ,
» สุพัต พุทธาโร สถานีอนามัยบ้านทรายขาว ทุ่งหวัง เมือง 074-339002 , 089-1981700 ,
» วัฒนา แสนหล้า สถานีอนามัยบ้านทรายขาว ทุ่งหวัง เมือง 074-467155 , ,
» นภาพร อินทรักษ์ สถานีอนามัยบ้านทรายขาว ทุ่งหวัง เมือง 074-339002 , 086-2846303 ,
» บุญชัย เพรามธุรส สถานีอนามัยบ้านท่าไทร เกาะยอ เมือง 074-450475 , 084-7494924 ,
» เยาวลักษณ์ เพรามธุรส สถานีอนามัย เกาะยอ เมือง , 081-9597481 ,
» ทรรศน์มน สุริยะรัชนี โรงพยาบาลสะเดา สะเดา สะเดา - , 09-9559728 ,
» ศิริชัย มัทคุ้น โรงพยาบาลสมเด็จฯนาทวี นาทวี นาทวี - , - ,
» ปิยะ ชูบัวทอง โรงพยาบาลบางกล่ำ บางกล่ำ บางกล่ำ 074-554322 , 04-6328872 ,
» จันทรา หอทอง สถานีอนามัยศรีประชาเขต สำนักขาม สะเดา - , 04-7499070 ,
» สุปราณี หะยีลาเต๊ะ สถานีอนามัยท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-522714 , - ,
» เคลื่อน คงสม โรงพยาบาลควนเบี่ยง รัตภูมิ ควนเมียง 074-4386646 , 06-9529349 ,
» สมพรศรี ชูโตชนะ สถานีอนามัยควนเสม็ด ปริก สะเดา 074-411255 , 089-2933881 ,
» สุกัญญา หมัดสอ สถานีอนามัยบ้านหัวควน สำนักแก้ว สะเดา - , 083-3993177 ,
» มยุรี ปานถาวร สถานีอนามัยคลองหงะ พังลา สะเดา - , 081-7662755 ,
» ตันติกร เพ็ญสดใส สถานีอนามัยท่าม่วง ท่าม่วง เทพา 074-478109 , - ,
» เพชรรัตน์ พรมเรืองโชติ สถานีอนามัยลำไพล ลำไพล เทพา 074-318375 , 06-2874883 ,
» สุมาวดี ณะไชยลักษณ์ สถานีอนามัยตำบลชิงโค ชิงโค สิงหนคร 074-332147 , 01-2776737 ,
» ปรีชา ณะไชยลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร สทิงหม้อ สิงหนคร 074-332260 , - ,
» ประสิทธิ์ บัวสม โรงพยาบาลปาดังเบชาร์ ปาดังชาร์ สะเดา - , 04-1961193 ,
» พลาพร จะรา สถานีอนามัยคลองแวง พังลา สะเดา 074-541033 , 09-5993685 ,
» นพ สังขไพทูรย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด ระโนด ระโนด 074-392231 , 01-5430464 ,
» นำโชค ชำนาญวงศ์ สถานีอนามัยตำบลเขารูปช้างสาขา เขารูปช้าง เมือง 074-448163 , 09-6573328 ,
» ชาญวิทย์ สัจเดช สถานีอนามัยคูหาใต้ คูหาใต้ รัตภูมิ - , 06-6955787 ,
» สุนัย เสนวงษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ - , - ,
» จิราพัชร หวันชิตนาย สถานีอนามัยนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ 074-389021 , 09-0319745 ,
» จิรวัตร์ พสุศาสตร์ สถานีอนามัยควนขัน ดอนใต้ รัตภูมิ 074-261073 , 01-3885563 ,
» ชุติมา สินธุวงค์ สถานีอนามัยนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ 074-389021 , - ,
» ประไพ วรกุลวัฒนา สถานีอนามัยนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ 074-4389021 , 09-9745990 ,
» วิโรจน์ สมพงศ์ สถานีอนามัยนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ - , 09-7330784 ,
» ภาวดี เล่งกูล สถานีอนามัยนิคมรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-388007 , 09-8770994 ,
» พนม สุวรรณโน สถานีอนามัยนิคมฯรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-788007 , 07-2862823 ,
» จตุพร จันทภาโส สถานีอนามัยนิคม กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-388007 , 04-1937482 ,
» วิทัศนีย์ พวงแก้ว สถานีอนามัยนิคม กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-388007 , - ,
» สุภิดา ไม่จน สถานีอนามัยหนองกวางน้อง กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-498733 , - ,
» สนต์นา รัตนพงศ์ สถานีอนามัยคลองยางแดง ท่าชะมวง รัตภูมิ 074-388010 , 01-7980554 ,
» ธรรมนูญ สังโคมินทร์ สถานีอนามัยคลองยางแดง ท่าชะมวง รัตภูมิ 074-388010 , 07-2999866 ,
» บุญส่ง อยู่นุ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ - , 01-0970412 ,
» บุญสม ไชยสาลี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ - , 01-0952642 ,
» เจริญ สุขมี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-430361 , 04-7492029 ,
» ประเชิญ โนรดี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-430361 , 01-9699169 ,
» ชมชื่น เหง้าละคร สถานีอนามัยคลองยาวแชง ท่าชะมาง รัตภูมิ 074-388010 , 04-9639690 ,
» พิริยะ อนุกูล โรงพยาบาลรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-430390 , 01-6904913 ,
» ศิริภรณ์ ศิริ สถานีอนามัยเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ - , - ,
» ณัฐพงศ์ ค้วนมี สถานีอนามัยโหละยาง ควนรู รัตภูมิ 074-386601 , 01-0962726 ,
» ปรีดา ขวัญเตร่ง สถานีอนามัยโทละหาว ควนรู รัตภูมิ 074-608047 , 01-9576371 ,
» จำนาญ หวันชิตนาย โรงพยาบาลรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-430423 , - ,
» ภารุจ ศิริ โรงพยาบาลรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ - , 07-2925541 ,
» ทวี ไชยสาลี สถานีอนามัยเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ - , 06-2967584 ,
» พรเทพ เปรมดิษฐกุล สถานีอนามัยควนขัน คูหาใต้ รัตภูมิ - , 01-9593125 ,
» จิราภรณ์ สมพงศ์ สถานีอนามัยควนรู ควนรู รัตภูมิ 074-430362 , - ,
» สุธิรา หวันเต๊ะ สถานีอนามัยควนรู ครนรู รัตภูมิ 074-430362 , - ,
» เสรี โต๊ะเด็น สถานีอนามัยควนรู ครนรู รัตภูมิ - , 06-6941255 ,
» วิจิตร บุญศรี สถานีอนามัยทุ่งมะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ - , - ,
» นคร กาเหย็ม สถานีอนามัยท่ามะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ 06-5970271 , - ,
» มุกดา สรรเสริญลักษณ์ สถานีอนามัยทุ่งมะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ - , 04-7481199 ,
» กิ่งกาญจน์ ชำนาญจักร์ สถานีอนามัยทุ่งมะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ 04-6936586 , 06-6934674 ,
» ชวน หลุ๊ดหล๊ะ สถานีอนามัยท่ามะปราง ท่าชะมาง รัตภูมิ - , 09-5980294 ,
» ณิชาภา ชูพินิจ โรงพยาบาลรัดภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-430290 , 01-2767307 ,
» สุณิภัค อารยาพันธ์ สถานีอนามัยตำบลบ่อดาน บ่อดาน สทิงพระ 074-458450 , 09-8774483 ,
» ประเสริฐ ชาตรี สถานีอนามัยบ้านพรวน ท่าหิน สทิงพระ - , 06-2955695 ,
» สุชาติ ชัยกิจ สถานีอนามัยตำบลชะแล้ ชะแล้ สิงหนคร 074-483570 , 03-1862190 ,
» เกรียงศักดิ์ เมืองฤกษ์ สถานีอนามัยตำบลหัวเขา หัวเขา สิงหนคร - , 09-7350717 ,
» นรพัทธ์ ทรงเดชะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร สิงหนคร สิงหนคร 074-331312 , 09-2646013 ,
» บุหงา มานวิสุทธิ์ สถานีอนามัยตำบลหัวเขา หัวเขา สิงหนคร 074-332144 , 01-1281531 ,
» ประไพ หมัดเลขา สถานีอนามัยตำบวัดขนุน วัดขนุน สิงหนคร 074-483437 , 01-7432801 ,
» อรุณี สุขแดง สถานีอนามัยบ้านสว่างอารมณ์ ป่าขาด สิงหนคร - , - ,
» สำเร็จ ทองมณี สถานีอนามัยม่วงคม ม่วงคม สิงหนคร 074-484302 , - ,
» นพมาศ ชุมแดง สถานีอนามัยปลักหนู ปลักหนู นาทวี 074-371285 , - ,
» สุรพงษ์ ยอดแก้ว สถานีอนามัยปลักหนู ปลักหนู นาทวี 074-371285 , 01-0931937 ,
» สำนึก ช่วยประสม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี นาทวี นาทวี 034-371444 , 05-8960709 ,
» ธีระภรณ์ พรหมจรรย์ สถานีอนามัยท่าประดู่ ท่าประดู่ นาทวี - , 07-9681541 ,
» ทุม ไชยมิตรา สถานีอนามัยบ้านทุ่ง สะท้อน นาทวี - , 01-0960441 ,
» สุคนธ์ แก้วเพชร สถานีอนามัยบ้านป้อง สะท้อน นาทวี - , - ,
» ชิตชัย สุวรรณโรจน์ สถานีอนามัยทุ่งข่า ท่าประดู่ นาทวี - , - ,
» ประดับ อ่อนจีน สถานีอนามัยท่าข่า ท่าประดู่ นาทวี - , 01-9025195 ,
» นิสากร ดำราช สถานีอนามัยวังบวบ ฉาง นาทวี - , 01-8938605 ,
» จรรยา พรหมอินทร์ สถานีอนามัยวังใหญ่ นาทวี นาทวี 074-371720 , 09-9769816 ,
» ศิลา ตระกูลปัญญา สถานีอนามัยเกาะจง ทับช้าง นาทวี - , 07-2917863 ,
» จตุพร แดงดี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี นาทวี นาทวี 074-372421 , 01-7380596 ,
» อรสา ชูศรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี นาทวี นาทวี 07-8364164 , 07-8364164 ,
» เอิบ ไชยลักษณ์ สถานีอนามัยนาปรัง คลองกลาง บางพลี 07-8371987 , - ,
» คมสันต์ ปิ่นแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี นาทวี นาทวี 074-371444 , 01-3289619 ,
» ณรงค์ ยกถาวร สถานีอนามัยลำชิง คลองทราย นาทวี 074-371138 , 06-2940580 ,
» ศรัญญา ระยับแสงมงคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เมือง - , - ,
» ประภา วรรณบูลย์ สถานีอนามัยลำพด คลองทราย นาทวี - , 07-2966551 ,
» พีรพงศ์ ผะอบทอง สถานีอนามัยลำพด คลองทราย นาทวี - , - ,
» สุธีรา แสสาเหตุ สถานีอนามัยยุปลักหนู ปลักหนู นาทวี - , - ,
» วิภาวดี แหละหมัน สถานีอนามัยศรีประชาอุทิศ สำนักขาม สะเดา - , 09-6578799 ,
» ปริญญา อุไรกุล สถานีอนามัยม่วงก้อง พังลา สะเดา - , 09-7345512 ,
» ฉลอง บุญชด โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ปาดังเบซาร์ สะเดา - , 06-9667432 ,
» ฉัตร์นภา นาคน้อย โรงพยาบาลสะเดา สะเดา สะเดา 074-411288 , - ,
» วราภรณ์ พงศ์เศรษฐ์กุล โรงพยาบาลสะเดา สะเดา สะเดา 074-411298 , 04-1948723 ,
» ดรุณี เพชรมณี สถานีอนามัยปรัก ปรัก สะเดา 074-298117 , 09-1974119 ,
» ธีราพร ทองกอบสม สถานีอนามัยท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-522294 , 06-2930712 ,
» อภิวัน แสงพลสิทธิ์ สถานีอนามัยท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา 074-542372 , 07-2944969 ,
» สุทิน จิหวาน สถานีอนามัยหัวดอน สำนักแต้ว สะเดา 074-412691 , - ,
» สุรศักดิ์ รัตนเกียรติขจร สถานีอนามัยศรีประชาอุทิศ สำนักแต้ว สะเดา 074-412751 , 01-7982626 ,
» พรศิริ ล่องเซ่ง 42 ม.9 โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ปาดังเบซาร์ สะเดา - , - ,
» อรทัย หนูสอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สะเดา สะเดา 074-411255 , 09-2977167 ,
» ทิฆัมพร คงทวี สถานีอนามัยปริก ปริก สะเดา 074-298117 , 01-0977950 ,
» บังอร บุญศรีจันทร์ สำนักงานสาธาณณสุขอำเภอสะเดา สะเดา สะเดา 074-411255 , 01-9596894 ,
» ณัฏฐเกียรติ ชำนิธุระการ โรงพยาบาลสะเดา (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน) สะเดา สะเดา 074-411288 , 06-6383208 ,
» วรลักษณ์ คุณวุฒิ โรงพยาบาลสะเดา (กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน) สะเดา สะเดา 074-411277 , 06-5973846 ,
» นิคม สังฆะโร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร สิงหนคร 074-331312 , 06-6933144 ,
» กิญจา พ่วงพี สถานีอนามัยบ้านสะกอม สะกอม จะนะ 074-378629 , 06-6971719 ,
» วาสนา กั้งเหล้ง สถานีอนามัยบ้านสะกอม สะกอม จะนะ 074-578621 , 06-5975285 ,
» กรกวรรษ ชุมมิ่ง สถานีอนามัยบ้านสะกอม สะกอม จะนะ 074-378621 , - ,
» พนารัตน์ หวันสะเม๊าะ สถานีอนามัยบ้านสะกอม สะกอม จะนะ 074-378621 , 01-7987927 ,
» อารี เนียมเกต สถานีอนามัยคลองเปียะ คลองเปียะ จะนะ 074-477222 , - ,
» สหัทยา ถิระวุฒิ สถานีอนามัยคลองเปียะ คลองเปียะ จะนะ 074-477222 , 04-8600205 ,
» เหมวดี หมัดสอ สถานีอนามัยคลองเปียะ คลองเปียะ จะนะ 074-477222 , 09-2985464 ,
» สมลักษณ์ สุวรรณรัตน์ สถานีอนามัยตำบลป่าชิง ป่าชิง จะนะ - , 01-7382661 ,
» สมพิศ อินสุวรรณ์ สถานีอนามัยตำบลป่าชิง ป่าชิง จะนะ - , - ,
» อะแอเส๊าะ อุดมดี สถานีอนามัยตำบลป่าชิง ป่าชิง จะนะ - , 07-2952649 ,
» ศุภฤกษ์ สุวรรณรัตน์ สถานีอนามัยตำบลป่าชิง ป่าชิง จะนะ - , 04-1958352 ,
» วันดี คงสีพันธ์ สถานีอนามัยนาทับ นาทับ จะนะ - , 01-0938100 ,
» อิงอร พุทธาโร สถานีอนามัยนาทับ นาทับ จะนะ - , - ,
» ธีระศักดิ์ กั้งเหล้ง สถานีอนามัยนาทับ นาทับ จะนะ - , 09-9764263 ,
» สุทิพย์ แก้วสุข สถานีอนามัยตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ - , 01-3689375 ,
» ปิยมาภรณ์ กลิ่นนาวี สถานีอนามัยตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ 074-496019 , - ,
» มลิวัลย์ แก้วเอียด สถานีอนามัยตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ 074-378506 , 09-9750982 ,
» สัมหรี ด่าโอะ สถานีอนามัยตลิ่งชัน ตลิ่งชัน จะนะ - , - ,
» วรพล ทองเต็ม สถานีอนามัยช่องเขา คลองเปียะ จะนะ - , 09-5967372 ,
» รัตนี สุวรรณ์จำรูญ สถานีอนามัยช่องเขา คลองเปียะ จะนะ - , 01-5986558 ,
» หร้อเปียะ เหมสนิท สถานีอนามัยบ้านตรับ จะโหนง จะนะ 074-77364 , 01-6555783 ,
» นฤมล สันติพิทักษ์ สถานีอนามัยบ้านตรับ จะโหนง จะนะ 074-477400 , 01-9690355 ,
» สุริยา บินรัตแก้ว สถานีอนามัยบ้านตรับ จะโหนง จะนะ 074-477364 , 04-8552402 ,
» สมศักดิ์ ถิ่นจะนะ สถานีอนามัยตำบลคู คู จะนะ - , 01-8985451 ,
» นภาพร เพ็ชร์แก้ว สถานีอนามัยคู คู จะนะ 074-499061 , 01-8978724 ,
» สุทิน ราชแก้ว สถานีอนามัยควนขี้ทรด นาหว้า จะนะ - , 06-2855854 ,
» จารุวรรณ มะสะอะ สถานีอนามัยควนขี้ทรด นาหว้า จะนะ 074-378321 , 01-7981965 ,
» นุรีด๊ะ เหล๊าปี สถานีอนามัยนาหว้า นาหว้า จะนะ - , - ,
» ภาวินี ย่องลั่น สถานีอนามัยนาหว้า นาหว้า จะนะ - , 06-6979692 ,
» วิเชียร ตระกูลกลกิจ สถานีอนามัยนาหว้า นาหว้า จะนะ - , 04-0675144 ,
» สมใจ หิมจันทร์ สถานีอนามัยนาหว้า นาหว้า จะนะ - , - ,
» จินตนา ทองศรีนวล สถานีอนามัยคูนายสังข์ หมู่ 6 แค จะนะ - , 09-5997655 ,
» ก่อฝาด ผุดผ่อง สถานีอนามัยคูนายสังข์ หมู่ 6 แค จะนะ - , 01-0956480 ,
» วนิดา อุปมล สถานีอนามัยน้ำขาว น้ำขาว จะนะ - , 06-2925429 ,
» ธัญญะ ปัญญานันทกิตติ์ สถานีอนามัยน้ำขาว น้ำขาว จะนะ - , 01-0971384 ,
» นิรมล มุสิกรักษ์ สถานีอนามัยบ้านนาเสมียน นาทับ จะนะ 074-476059 , 01-0924171 ,
» วิจิตรา โนรดี สถานีอนามัยบ้านนาเสมียน นาทับ จะนะ 074-476059 , 01-7981626 ,
» นิรุต พุกรอด สถานีอนามัยบ้านนาเสมียน นาทับ จะนะ 074-476059 , 06-7477614 ,
» ประสิทธิ์ เร๊ะดุมหลี สถานีอนามัยบ้านนาเสมียน นาทับ จะนะ 074-476059 , 07-2937054 ,
» ผล หนูมาล สถานีอนามัยตำบลจะโหนง จะโหนง จะนะ 074-477301 , - ,
» ศศิธร ทองสุวรรณ์ สถานีอนามัยตำบลจะโหนง จะโหนง จะนะ 074-477301 , - ,
» มะลิสา เหม๊าะหมาน สถานีอนามัยตำบลจะโหนง จะโหนง จะนะ 074-477301 , - ,
» ประไพ แก้วขวัญเพชร สถานีอนามัยขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ 074-373206 , 07-2905833 ,
» พรทิพย์ แก้วกองอินทร์ สถานีอนามัยขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ 074-373206 , - ,
» นัยนา เทวรักษ์ สถานีอนามัยขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ 074-373206 , 04-9992357 ,
» บุปผา สังข์วิสุทธิ์ สถานีอนามัยแค แค จะนะ - , - ,
» สุคนธ์ แก้วบุญ สถานีอนามัยแค แค จะนะ - , 09-7335099 ,
» ไหมมูน๊ะ ล่อบู สถานีอนามัยแค แค จะนะ - , 05-8966552 ,
» นันทา แก้วขวัญ สถานีอนามัยคลองแงะ น้ำขาว จะนะ 074-371105 , - ,
» อัญชลี รองแก้ว สถานีอนามัยคลองแงะ น้ำขาว จะนะ - , 01-4785917 ,
» อำพัน คงสงค์ สถานีอนามัยคลองแงะ น้ำขาว จะนะ - , 09-5995455 ,
» กิตติมา สุวรรณจ่าง สถานีอนามัยลาพานไม้แก่น ลาพานไม้แก่น จะนะ - , 01-8973732 ,
» ภาณุมาศ ช่วยมณี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ บ้านนา จะนะ 074-378116 , 06-9574675 ,
» รัตนา แก้วเอียด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ บ้านนา จะนะ 074-378116 , 01-5425029 ,
» วิรงรอง จินดาวงค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ บ้านนา จะนะ 074-378116 , 01-5423577 ,
» สัมพันธ์ ย่องลั่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ บ้านนา จะนะ 074-378116 , 01-2756905 ,
» เดือนฉาย โชคอนันต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา เทพา เทพา 074-376296 , 01-7384082 ,
» กาญจนา ชูหวาน โรงพยาบาลเทพา เทพา เทพา 074-376359-60 , 01-2772100 ,
» อุทัย เส็มย้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา เทพา เทพา 074-376296 , 06-5974244 ,
» ประภาพร ปานถาวร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา เทพา เทพา 074-376296 , 09-6579498 ,
» สัมพันธ์ ทองแดง สถานีอนามัยท่าม่วง ท่าม่วง เทพา 074-478110 , 01-6096373 ,
» วัชรี แมเร๊าะ สถานีอนามัยพรุชิง ท่าม่วง เทพา - , 09-8700250 ,
» อาริสา หวังหลี สถานีอนามัยพรุชิง ท่าม่วง เทพา - , 06-2841834 ,
» กาญจนา หวันเน สถานีอนามัยทุ่งโดน ท่าม่วง เทพา - , 06-2845318 ,
» สิริเพ็ญ เพ็ชรคม สถานีอนามัยลำไพล ลำไพล เทพา 074-478231 , 07-2869709 ,
» ธีระ เผ่าเฉื้อง สถานีอนามัยท่าไทร ลำไพล เทพา 074-318127 , 01-9599860 ,
» สุทิน พรมแก้วพันธ์ สถานีอนามัยท่าไทร ลำไพล เทพา 074-318127 , 01-8970586 ,
» พรเพ็ญ ทองขาว สถานีอนามัยท่าไทร ลำไพล เทพา 074-318127 , - ,
» มายูดีน หมัดสะเม๊าะ สถานีอนามัยเกาะสะบ้า เกาะสะบ้า เทพา 074-374165 , 06-6901351 ,
» ประเสริฐ อาจหาญ สถานีอนามัยสะกอม สะกอม เทพา - , 01-9571189 ,
» รนวิทย์ ไพโรจน์ สถานีอนามัยสะกอม สะกอม เทพา 074-467199 , 06-2985452 ,
» สุดารัตน์ สังข์วิสุทธิ์ สถานีอนามัยสะกอม สะกอม เทพา - , - ,
» นุสสา พรหมกุล สถานีอนามัยสะกอม สะกอม เทพา - , - ,
» นันทวัน รามันเนียมศิริ สถานีอนามัยตาแปด ปากบาง เทพา 074-376194 , 09-7329449 ,
» พรรณี สืบศรี สถานีอนามัยตำบลแม่หอม แม่หอม บางกล่ำ - , 01-9585616 ,
» กองพล วงค์หมัดทอง สถานีอนามัยตำบลท่าช้าง ท่าช้าง บางกล่ำ 074-328024 , 04-1992586 ,
» วีระ สักพันธ์ สถานีอนามัยบ้านป่ายาง ท่าช้าง บางกล่ำ - , 01-2759592 ,
» สกุลศิริ ศิริสงคราม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ บางกล่ำ บางกล่ำ 074-328033 , - ,
» สุทิน พจทมทอง สถานีอนามัยตำบลบางกล่ำ บางกล่ำ บางกล่ำ 094-320017 , 09-8764780 ,
» สุระ บิลสมล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ บางกล่ำ บางกล่ำ 074-328033 , 06-5982243 ,
» สุพิศตรา สุวรรณธนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ บางกล่ำ บางกล่ำ 074-328033 , 01-8987232 ,
» ศักยะ บุญรอด สถานีอนามัยบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด 074-399272 , 01-2759398 ,
» วีรศักดิ์ เบญอะหลี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา เทพา เทพา 074-376296 , 01-9630656 ,
» อำนาจ ทองพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสิน 4 กระแสสิน 4 กระแสสิน 4 - , 01-7484719 ,
» สุเมธ ปานแก้ว สถานีอนามัยตำบลทุ่งขมิ้น ทุ่งขมิ้น นาหม่อม 074-385186 , 06-2910330 ,
» ดำรงศรี ไหมทอง สถานีอนามัยเขารูปช้าง ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-329107 , 06-2940116 ,
» ธนบูรณ์ ชูโตชนะ สถานีอนามัยปริก ปริก สะเดา 074-298117 , - ,
» ศิริรัตน์ ศรีสว่าง สถานีอนามัยห้วยคู่ สำนักแต้ว สะเดา 074-467537 , 01-5416630 ,
» อนุรัตน์ แดงกลิ่น สถานีอนามัยท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-322294 , - ,
» สาโรจน์ เดชกลงจันทร์ สถานีอนามัยบ้านไร่ ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-433126 , 09-9734786 ,
» พิเชษฐ์ คำมณีย์ สถานีอนามัยคลองแงะ พังลา สะเดา 074-541033 , 06-7497929 ,
» พรทิพาพันธุ์ พลเพ็ชร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ บางกล่ำ บางกล่ำ 074-328033 , 01-9906499 ,
» สมมาศ วิไลประสงค์ สถานีอนามัยม่วงงาม ม่วงงาม สิงหนคร 074-484268 , - ,
» ศิริสุข อ่อนแก้ว สถานีอนามัยควนเสม็ด ปริก สะเดา - , 06-2929920 ,
» ศักดิ์ชัย พิบูลย์ผล สถานีอนามัยคลองรำ ทุ่งหมอ สะเดา - , - ,
» รัตน์ชนก ไตรวรรณ์ สถานีอนามัยสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ 074-388928 , 09-9786217 ,
» ธัญญา เต๊ะหนิหม๊ะ สถานีอนามัยสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ - , 09-8769271 ,
» อรุณี พูลสวัสดิ์ สถานีอนามัยสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ - , 01-0939749 ,
» สุพรรณี สุยเห้ง สถานีอนามัยบ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา - , 06-2860746 ,
» ลัดดาวรรณ นวลสงค์ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 074-521011 , 06-9563578 ,
» วนิดา เช่งล่าย โรงพยาบาลรัตภูมิ กำแพงเพชร รัตภูมิ 074-430390 , - ,
» อรอุมา ชูมาก โรงพยาบาลระโนด ระโนด ระโนด 074-391020 , - ,
» จุรี แก้วน้อย โรงพยาบาลระโนด ระโนด ระโนด 074-391020 , - ,
» สุนิสา ประทุมวรรณ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ปาดังเบซาร์ สะเดา - , 04-6310285 ,
» เที่ยงธรรม อินแก้ว สถานีอนามัยคลองแงะ พังลา สะเดา 074-541033 , 01-6909320 ,
» ทิพย์ มุณีรัตน์ สถานีอนามัยท่าถนน ปริก สะเดา 074-460833 , - ,
» สุวรรณนีย์ นิลสุวรรณ โรงพยาบาลนาหม่อม พิจิตร นาหม่อม 074-382011-5 , 07-9696323 ,
» จรีรัตน์ มัฏฐาพันธ์ สำนักงานสาธาณสุขอำเภอหาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-252018 , 01-9681166 ,
» ดรุณี รักสงค์ สถานีอนามัยบ้านเกาะใหญ่ บางเหรียง ควนเนียง - , 01-7482869 ,
» มณทา ลัพกิตโร สถานีอนามัยบ้านเกาะใหญ่ บางเหรียง ควนเนียง - , 01-2772345 ,
» นิภาศ นิลสุวรรณ กลุ่มงานเวชหฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลนาหม่อม พิจิตร นาหม่อม 074-3820011-5 , 0-17676028 ,
» ปวิชญ์ จิตจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ควนเนียง ควนเนียง 074-386384 , 09-9757308 ,
» อาทิตย์ สุวรรณภูมิ สถานีอนามัยบ้านกลาง ควนโส ควนเนียง - , 01-3680171 ,
» ปิยา เรืองทน สถานีอนามัยบ้านกลาง ควนโส ควนเนียง - , 06-9635259 ,
» ศิริวรรณ แกล้วทนองค์ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง 074-473488-9 , 01-3285187 ,
» พรชัย อินทร์ทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด ระโนด ระโนด 074-392231 , 01-2755360 ,
» อวยพร รัตนะ สถานีอนามัยบ้านเก่า เปียน สะบ้าย้อย - , - ,
» วิจิตรา ทองเกิด สถานีอนามัยบ้านนางเหล้า ชุมพล สทิงพระ - , 09-2993306 ,
» อุดร พร้อมมูล สถานีอนามัยกระดังงา กระดังงา สทิงพระ 074-458289 , - ,
» มาลิน แก้วมณี สถานีอนามัยกระดังงา กระดังงา สทิงพระ 074-458289 , - ,
» ถนอมศรี สุวรรณโณ สถานีอนามัยบ้านพรวน ท่าหัน สทิงพระ - , 09-2983051 ,
» สมรัตน์ ขำมาก สถานีอนามัยบ้านนางเหล้า ชุมพล สทิงพระ - , 01-3886654 ,
» วรรณฤดี พฤกษศรี สถานีอนามัยตำบลชุมพล ชุมพล สทิงพระ - , 09-8776265 ,
» ตฤณ สุวรรณนิล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ 074-398239 , 01-3685965 ,
» วีระ สุวรรณละเอียด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ 074-397639 , 06-6956491 ,
» อนุชา บัวแก้ย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ 074-397039 , 09-8783074 ,
» สีษุดา แก้วจันทร์ สถานีอนามัยตำบลบ่อดาน บ่อดาน สทิงพระ 074-485315 , 05-1497393 ,
» นัฐวุฒิ แก้วมณี สถานีอนามัยตำบลบ่อดาน บ่อดาน สทิงพระ 074-485315 , 06-6961058 ,
» สอาด เหลีบหนู สถานีอนามัยบ้านทัพหลวง คูหา สะบ้าย้อย - , 09-2949546 ,
» สนั่น สมนวล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี นาทวี นาทวี 074-371444 , 01-8972103 ,
» ศุภโชค ยอดแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี นาทวี นาทวี 074-371444 , 01-1287603 ,
» บัญชา อิสระโชติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี นาทวี นาทวี 09-9778055 , - ,
» ชอบ บุญช่วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี นาทวี นาทวี 074-371444 , 01-7984450 ,
» คมสันติ์ ปิ่นแก้ว สถานีอนามัยตำบลท่าประดู่ ท่าประดู่ นาทวี 09-6537179 , - ,
» ศิลา ตระกูลปัญญา สถานีอนามัยเกาะจง ทับช้าง นาทวี 07-2925159 , - ,
» ทุม ไชยมิตร สถานีอนามัยบ้านทุ่ง สะท้อน นาทวี - , - ,
» สุคนธ์ แก้วเพชร สถานีอนามัยบ้านป้อง สะท้อน นาทวี 06-2857019 , - ,
» นพดล แดงแก้ว สถานีอนามัยวังไทร ทับช้าง นาทวี - , - ,
» อรวรรณ เทพรักษ์ สถานีอนามัยตำบลนาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี 01-7484979 , - ,
» สมพล สุวรรณรัตน์ สถานีอนามัยตำบลนาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี 06-2981395 , - ,
» มารีเย๊าะ หวันเต๊ะ สถานีอนามัยตำบลชุมพล ชุมพล สทิงพระ 09-8787162 , - ,
» จารุนันท์ จตุรพร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา พะวง เมือง 01-8974171 , - ,
» สุคล หงษ์กนกกุล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา พะวง เมือง 09-8791878 , - ,
» สุภา แก้วนวล โรงพยาบาลสะเดา สะเดา สะเดา - , - ,
» ประพันธ์ ทองพิมย์ สถานีอนามัยควนเสม็ด ปริก สะเดา - , 01-0925642 ,
» กัญยา หนูวิลัย สถานีอนามัยปริก ปริก สะเดา 074-298117 , 06-2889529 ,
» อุกฤษฏ์ รัตกิวัลย์ สถานีอนามัยพังลา พังลา สะเดา 074-456273 , 01-0963642 ,
» สมพร ข่าวผ่อง สถานีอนามัยปริก ปริก สะเดา 074-298117 , - ,
» นอม วรรณบริบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สะเดา สะเดา 074-411255 , - ,
» ภัคพงศ์ ดำแก้ว สถานีอนามัยโคกเนียน ท่าโพธิ์ สะเดา 072-541255 , - ,
» สุภัท พูลสวัสดิ์ สถานีอนามัยศรีประชาเขต สำนักขาม สะเดา - , 01-6081187 ,
» วิเชาว์ สุขกา สถานีอนามัยตำบลบ้านหาร บ้านหาร บางกล่ำ 074-325654 , - ,
» สุวรรณา สยมภาค สถานีอนามัยบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมือง 074-467025 , 09-5990965 ,
» สมพิศ คงประดิษฐ์ สถานีอนามัยบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมือง 074-467025 , 09-8789223 ,
» ละม่อม แก้วมณี สถานีอนามัยบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมือง 074-467025 , 09-5987213 ,
» สุรพล วงษ์สกุล สถานีอนามัยบ้านบ่ออิฐ เกาะแต้ว เมือง 074-467025 , 09-1974030 ,
» จำลอง แก้วพิทยานนท์ สถานีอนามัยตำบลเกาะแต้ว เกาะแต้ว เมือง 074-467427 , 01-0981075 ,
» นันทา แก้วพิทยานนท์ สถานีอนามัยตำบลเกาะแต้ว เกาะแต้ว เมือง 074-467427 , 09-5225180 ,
» อนุสรณ์ ศรีวะโร สถานีอนามัยบ้านไร่ ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-522309 , 09-2987788 ,
» ศุภลักษณ์ เอกพิพัฒน์วงค์ สถานีอนามัยศรีประชาอุทิศ สำนักขาม สะเดา 074-412751 , 01-5434401 ,
» วีระ ฟักเถื่อน สถานีอนามัยท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-522294 , 01-7386069 ,
» ประวี แก้วลอย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา บ่อดง สงขลา เมือง 074-312542 , 09-6571795 ,
» มามะสกรี ยูโซะ สถานีอนามัยบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา 074-412694 , 09-5975731 ,
» อุไร ใบตาเย็บ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สะเดา สะเดา 074-411255 , 09-2967221 ,
» ศิริจันทร์พร เกตวงศ์ สถานีอนามัยคลองรำ ทุ่งหมอ สะเดา - , 09-2970782 ,
» อุดลยรัตน์ วุฒิ สถานีอนามัยโคกเนียน ท่าโพธิ์ สะเดา - , - ,
» วัชรี จันทร์แดง สถานีอนามัยหัวถนน ปริก สะเดา 074-460833 , 07-0655392 ,
» รัตนา พละศึก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สะเดา สะเดา 074-411255 , 06-9575558 ,
» นารีรัตน์ ขวัญแก้ว สถานีอนามัยท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา 074-542373 , 06-2968532 ,
» พัชรินทร์ โชคชัย สถานีอนามัยบ้านไร่ ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-522309 , - ,
» พิไลพรรณ เทพสุวรรณ สถานีอนามัยคลองรำ ทุ่งหมอ สะเดา 074-541811 , - ,
» สัญชัย จันทร์มณี สถานีอนามัยตำบลดีหลวง ดีหลวง สทิงพระ 074-486418 , 01-8968841 ,
» ฐากร หาคแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ จะทิ้งพระ สทิงพระ 074-397039 , 09-7355261 ,
» มัณฑณา สุขลาภ สถานีอนามัยตำบลคูขุด คูขุด สทิงพระ 074-458534 , 01-8977107 ,
» มิหล้า สุราคำแหง สถานีอนามัยตำบลคูขุด คูขุด สทิงพระ 074-458534 , - ,
» วรรณภา ขำพล สถานีอนามัยตำบลคูขุด คูขุด สทิงพระ 074-458534 , 01-2773090 ,
» ประทีป ปิ่นทอง สถานีอนามัยตำบลวัดจันทร์ วัดจันทร์ สทิงพระ 074-485246 , - ,
» ชนชนก หนูพันธ์ สถานีอนามัยตำบลวัดจันทร์ วัดจันทร์ สทิงพระ - , 01-3886236 ,
» กิตติ แสงจันทร์ สถานีอนามัยตำบลวัดจันทร์ วัดจันทร์ สทิงพระ 074-485246 , 01-7485953 ,
» บัญญัติ อัตมคีย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สะเดา 074-411255 , 01-8989052 ,
» จรัญ เพชรชาต สถานีอนามัยท่าไม้ เขามีเกียรติ สะเดา 074-542372-3 , 09-9780884 ,
» นุกูล บุญที่สุด สถานีอนามัยศรีประชาเขต สำนักขาม สะเดา 074-331560 , - ,
» วาสนา หมาดโกบ สถานีอนามัยบ้านม่วง สำนักแต้ว สะเดา - , 01-8983408 ,
» ขันดี อุไรกุล สถานีอนามัยท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา 074-541255 , - ,
» บุหงา ไพบูลย์สมบัติ สถานีอนามัยวังปริง เขามีเกียรติ สะเดา 074-541299 , 07-2879798 ,
» ไสว พุทธกูล สถานีอนามัยห้วยคู สำนักแต้ว สะเดา 074-456255 , - ,
» ทัศนะ ประทุมวรรณ สถานีอนามัยเขารูปช้าง ปาดังเบซาร์ สะเดา - , - ,
» วิระ สุวรรณรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สะเดา สะเดา - , 01-8988321 ,
» มูหามะเซ็ง มะแซ สถานีอนามัยบ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย - , 09-2981220 ,
» เจริญศุกร์ ลาภศิริ สถานีอนามัยบ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย - , 06-2974268 ,
» อดิเรก เมฆฉาย สถานีอนามัยตำบลคูขุด คูขุด สทิงพระ 074-458534 , 06-5974306 ,
» นิภาพร รักเลิศ สถานีอนามัยตำบลกระดังงา กระดังงา สทิงพระ 074-458289 , 01-9905973 ,
» กิตติพงษ์ มุสิกะพันธุ์ สถานีอนามัยตำบลรำแดง รำแดง สิงหนคร - , 06-2847437 ,รายชื่อ เบอร์มือถือนายกเทศมนตรีในพื้นที่อุทกภัย

 

  ชื่อ - นามสกุล อำเภอ เทศบาล เบอร์มือถือ เบอร์สำนักงาน
» นายเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร 081-598-6569 074-331769
» นายสมชาย วุ่นซิ้ว รัติภูมิ เทศบาลตำบลนาสีทอง 086-960-0450 074-584556
» นายประเสริฐ แซ่แต้ รัติภูมิ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 089-870-3490 074-389020
» นายครรชิต เหมะรักษ์ ระโนด เทศบาลตำบลบ่อตรุ 085-893-1161 074-589112
» นายเกียรติศักดิ์ ตันธนกุล ระโนด เทศบาลตำบลระโนด 081-896-6714 074-392041
» นายคมกฤช นนทะสร หาดใหญ่ เทศบาลตำบลน้ำน้อย 081-541-0045 074-333898
» นายเจือ กิ้มอั้น เมือง เทศบาลตำบลพะวง 074-448028
» นายประสงค์ บริรักษ์ เมือง เทศบาลตำบลเขารูปช้าง 081-766-1740 074-336791-2
» นายเฉลิมพล ทิพย์มณี เทพา เทศบาลตำบลเทพา 087-290-3134 074-376301
» นายสุริยะ ปาลาเร่ จะนะ เทศบาลตำบลจะนะ 087-398-9475 074-207101-3
» นายเสรี ประทุมวรรณ ควนเนียง เทศบาลตำบลควนเนียง 081-969-4089 074-386539
» นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นาทวี เทศบาลตำบลนาทวี 081-897-8809 074-371012
» นายวิรัช ปานรังศรี สะบ้าย้อย เทศบาลตำบลสทิงพระ 084-581-9668 074-397145
» นางชลลดา นิวาสวุฒิกิจ สะบ้าย้อย เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย 081-277-5517 074-377199
» นายบรรณจง ปองผล สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 081-541-9999 074-521024
» นายเกชา เบ็ญจควร สะเดา เทศบาลตำบลสำนักขาม 089-876-9777 074-557320
» นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์ สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 087-897-2516 074-411400
» นายสุริยา ยีขุน สะเดา เทศบาลตำบลปริก 081-959-8802 074-298300
» นายชัยชาญ มุสิกราษฎร์ สะเดา เทศบาลตำบลคลองแงะ 081-897-2820 074-541907
» นายครั่น ทวีรัตน์ หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ 081-897-7032 074-223071
» นางรธุภาภรณ์ สงขชาติ หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห 074-580888
» นางพึ่งบุญ วงศ์ชนะ หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง 089-655-8931 074-552395-7
» นายประดิษฐ์ ตนยะเหละ หาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านไร่ 080-712-4915 074-553626
» นายชัยรัตน์ ศรประสิทธิ์ หาดใหญ่ เทศบาลตำบลพะตง 081-897-3330 074-291776
» ว่าที่ ร.ต. เสนีย์ นวลเพ็ง หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ 081-388-4312 074-210535
» นายไพร พัฒโน หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 081-441-5666 074-200021


เบอร์ติดต่อหน่วยงาน และ อาสาฯ ที่เกี่ยวข้อง

 
สอบถามสถานการณ์น้ำท่วม,แจ้งเหตุอุทกภัย เทศบาลเมืองคอหงส์ 074-280-004
สอบถามสถานการณ์น้ำท่วมแจ้งเหตุอุทกภัย สำนักงานเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 074-298-297
สอบถามสถานการณ์น้ำท่วม,แจ้งเหตุอุทกภัย เทศบาลเมืองคลองแห 074-580-888 สายด่วน 1132
สอบถามสถานการณ์น้ำท่วม,แจ้งเหตุอุทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ 074-200-000, 074-200-007
สอบถามข้อมูลการแพทย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา: นพ. เกียรติศักดิ์ ราชบรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ 081-897-9164

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.ชวลิต 081-5424933 อ.ธนากร 089-7377990 : รับซ่อมปั๊มน้ำ, อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก, มอเตอร์ไซค์เสีย 

สายด่วน 1669 ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สอบถามเส้นทาง และขอความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
โทร 1362 เมื่อพบสัตว์ร้าย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการเฉพาะกิจส่วนหน้า จ.สงขลา โทร 074-251-162-3
เทศบาลนครหาดใหญ่ เบอร์ฉุกเฉิน 074-244796, 074-233277 ใช้ 2 เบอร์นี้เท่านั้น
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 02-472-2368 , 02-465-5356
มีรถ 6 ล้อให้ความช่วยเหลือ ติดต่อ 085-674-1412, 086-4981875
ศูนย์อำนวยการน้ำท่วมคอหงส์

- เขต 1 ศูนย์ อปพร.ย่อยคอหงส์ 081-898-1749

- เขต 2 ศูนย์อำนวยการเทศบาลเมืองคอหงส์ 081-678-3805

- เขต 3 ศูนย์ อปพร.บ้านปลักธง 081-609-4166
สอบถามสถานการณ์น้ำท่วม เทศบาลเมืองคลองแห 074-580-888 สายด่วน 1132
ในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ ใครต้องการอาหาร โทร 0816985113
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 074-303-100, สำนักงานเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 074-298-297, เทศบาลเมืองคอหงส์ 074-280-004
เบอร์ติดต่อสอบถามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 074-323-874074-313-126 โทรสาร 074-313-126
เบอร์ติดต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา 074-251-160-3 โทรสาร 074-251-166
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 074-316-380-2 โทรสาร 074-316-382
อ.เบตง เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 073-230-478แจ้งขอความช่วยเหลือ

 
[13 พ.ย. 53, 11.15 น.] จ. สงขลา ต.คลองลี อ.สทิงพระ ต้องการเพิงพักชั่วคราวสำหรับให้ประชาชนอยู่อาศัยระหว่างกำลังสร้างบ้านใหม่
[12พ.ย.,23.56] รพ.หาดใหญ่ ขอรับบริจาคโลหิตทุกหมู่ด่วนโดยเฉพาะ AB ซึ่งขณะนี้เหลือเพียง7ถุง
[12 พ.ย. 53, 14.52 น.] รพ.หาดใหญ่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังประสบภาวะขาดแคลน
[12พ.ย.,11.00] สทิงพระยังต้องการกระเบื้อง มีแรงงานและเครื่องมือแต่ขาดวัสดุ ติดต่อ 080-799-9799 จาก @hdyflood
[10 พ.ย. 53, 10.32 น.] ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้รับกระเบื้องบริจาคยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ (อย่างน้อย หมู่ 4 ก็ยังไม่ได้)
[10พ.ย.,1.20 น.] ม.3 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร สงขลา ตั้งแต่เกิดเหตุดินถล่มยังไม่มีใครเข้าไปช่วย ชบ.อดอาหารมาหลายวันแล้ว เลาะห์ 087-585-0372
[8 พ.ย.,23.30 น.] อ.สทิงพระ ได้รับกระเบื้องบริจาคยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
[7 พ.ย. 53, 14.44น.] ปลัด อ.กระแสสิน สงขลา แจ้ง ต.เกาะใหญ่ รอไฟฟ้าอีก4วันมีใช้ แต่เช่าเครื่องปั่นไฟฟ้าแก้ปัญหาน้ำไม่มีใช้ได้แล้ว
[4 พ.ย.53, 14.53 น.]ร.ร.หาดใหญ่วิทยาคาร ขอรับบริจาค อุปกรณ์การเรียน โต๊ะเก้าอี้สำหรับครู นร. เสื้อผ้า ยา
หาดใหญ่ใน ซอย 43 ต้องการน้ำดื่มอย่างมาก
ต้องการชุดเตาแก๊ส - เจ้าอาวาสวัดคลองแห ตั้งศูนย์กระจายความช่วยเหลือ มีอาหารและแม่ครัวตลอด 24 แต่ขาดแก๊ส
มีญาติบ้านถูกน้ำท่วม อยู่หาดใหญ่ รัตนอุทิศซอย14 ติดต่อไม่ได้เลย ตอนนี้ขาดอาหาร
แถวตลาดสด ถ.สายหลังพลาซ่าหาดใหญ่ ยังมีน้ำขัง ปชช.ยังไม่ได้รับข้าวและน้ำ ฝากด้วย
หมู่บ้านพีรพร หมู่5 คอหงส์ต้องการคนช่วยครับ ตอนนี้ยังไม่มีคนเข้าไปเลย
ม.อ. โรงครัวหลักของสงขลาเวลานี้ คนพร้อม แต่ขาดวัตถุดิบ : ข้าว ไข่ เนื้อสัตว์ มาม่า นมผงเด็ก
ช่วยเหลือด่วน มีน้องติดอยู่ที่รร.อาชีวะสงขลา ตั้งแต่วันจันทร์ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา บ้านหลายหลัง หลังคาปลิวไปกับพายุ ขออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านด้วย
ขอความช่วยเหลือค่ะ หมู่บ้านดีแลนด์ ซอย 2 หาดใหญ่ น้ำลดลงแล้ว แต่ยังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไป
48/72 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ เป็นทาวเฮ้าส์สามชั้น มีผู้หญิงแก่อยู่ในบ้านไม่ทราบชะตากรรม
มีคนติดอยู่ในโรงแรมไดมอน เป็นข้าราชการมาประชุม กว่า 200 โรงแรมแจ้งว่ามีอาหารกินเพียงวันละ 1 มื้อ
หมู่บ้านคลองหวะน้ำลดหมดแล้ว แต่ไม่มีไฟน้ำใช้ ล้างบ้านไมได้ ถึงตอนนี้ยังไม่มีความช่วยเหลือ
มีแม่และเด็กติดอยู่ที่ซอยโชคสมาน5 บ้านเลขที่45 2วันแล้ว ไม่มีข้าวน้ำ ไปช่วยเหลือด่วน
ด่วน! วัดเกาะเสือ หาดใหญ่ ขออาหารด่วน พระและลูกวัด ได้ดื่มแต่กาแฟและน้ำ
รบกวนช่วยคุณลุงวัฒน์ ติดต่อไม่ได้ ที่อยู่184/10 ม.วุฒิธานี ซ.6 เพชรเกษม ต.คอหงส์ อยู่ใกล้สะพาน ร.5
หอพัก 3 พี่น้อง ซ.เทศาพัฒนา 4 หาดใหญ่ใน มีคนติดอยู่ 30 คน ต้องการน้ำและอาหาร
คนชราอายุ 70 ปีอยู่คนเดียว ตอนนี้เป็นไข้สูง บ้านเลขที่ 70 ซ.โชคสมาน หาดใหญ่ วอนขอความช่วยเหลือ
บ้านเลขที่ 144 นิพัทธ์อุทิศ 1 รร.คิงส์ ก่อนถึงธ.ออมสิน บ้านไม้ 2 ชั้น มีผู้สูงอายุ คุณหมี ติดอยู่คนเดียว
ติดอยู่ในบ้านลูก 2 คน 4-5 ขวบไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวาน บ้านอยู่ในซอยตรงข้ามวัดปักกริม หาดใหญ่
เพื่อนติดอยู่ซ.17 ถ.ราษฎร์อุทิศ โรงเรียนพล หาดใหญ่ อยู่กัน 10 คน มีคนแก่ ขาดการติดต่อตั้งแต่เมื่อวาน
นร.หาดใหญ่ติดมัสยิดนาแสน 120 คน ขาดอาหารช่วย
ศูนย์ มอ. ต้องการข้าว อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมรับประทานจำนวนมาก
รพ. ม.อ. ขอตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก บรรจุศพผู้เสียชีวิต และ ขอเลือดกรุ๊ปโอด่วน ขาดแคลนมาก
บ้านเลขที่ 4/6ซ.18 ถ.ราษอุทิศ ติดต่อคนในบ้านไม่ได้เลย บ้าน1ชั้นครึ่ง น้ำท่วมสูงมาก ติดอยู่ 4 คน ยังติดต่อใครไม่ได้เลย
ซ.ไทยสมุทร ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์5 หาดใหญ่ ยังไม่มีความช่วยเหลือใดๆ ต้องการน้ำ,อาหาร,ยา,สิ่งของที่จำเป็น
มีคนแก่ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ไม่มีอาหาร ติดอยู่ รร.งี่ฟ้า หาดใหญ่ ติดต่อ ออย 081-609-0115
ศูนย์บรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย ต้องการอาสาสมัคร "ชาย" มาช่วยขนของค่ะ ติดต่อ 081-494-7052 คุณติ๋ม
หอพักพูลสวัสดิ์ ตั้งอยู่บริเวณหลังแบงก์ชาติ หาดใหญ่ ซอยโรงเรียนกอบกาญจน์ ต้องการอาหารสำหรับประมาณ 20 คน
คุณพัชรี ติดอยู่หอสีฟ้า ๆ ตรงข้ามอพาร์ทเมนท์อินทาวน์ หลังโรงแรมรีเจนซี่ อ.หาดใหญ่ น้ำท่วมขึ้นชั้น 2 แล้ว
มีคนติดอยู่ที่บ้านบางศาลา แยกโป๊ะหมอ ทางไปสนามบิน เป็นบ้านเรือนไทย ติดอยู่ตั้งแต่1 พ.ย. ยังไม่มีใครช่วยเหลือ
ศูนย์รับบริจาค มอ.หาดใหญ่ต้องการแอลกอฮอล์ 70% ยาแก้แพ้ชนิดเม็ดCPM (4mg.) จำนวนมาก 074-282-216,074-282-954
เด็กอายุ 2 เดือนกับครอบครัว เลขที่ 10/42 หมู่บ้านวงศ์ทอง ถ.สาครมงคล3 ต้องการน้ำด่วนมาก
ไดอาน่า หาดใหญ่ ขาดแคลนอาหารมาก น้ำท่วมสูง TOPS ชั้นใต้ดินจมอยู่ใต้น้ำ มีคนติดในห้างกว่า 20 ชีวิต
รร.ซีวิว หลังกิมหยง ต้องการส่งเด็ก 4 ขวบ เจาะคอ ปั๊มหัวใจแล้ว ต้องไป รพ.ด่วน เบอร์แม่เด็ก 086-473-2497
ผอ.การไฟฟ้าเขต 3 ยะลา ติดใน รร.พาราไดซ์หาดใหญ่พร้อมคนอีก 50 เหลืออาหารเล็กน้อย
ชายวัย 60 ติดอยู่ในบ้านคนเดียว+เป็นความดัน ต้องการน้ำ อาหาร ไฟฉาย เลขที่ 239 ถ.เทศาพัฒนา หลังธ.กสิกร หาดใหญ่ สงขลา 081-959-0643
ตำบลเขาชัยสน สงขลา คาดว่าจะมีผู้เดือดร้อนประมาณ 1,200 ครอบครัว ติดต่อนายกเทศมนตรี สมบูรณ์ เหล่าทอง โทร 081-095-8032

 

คนแก่ 2 คนติดอยู่ที่บ้าน ถ.แสงจันทร์ หาดใหญ่ สงขลา ไม่มีน้ำดื่ม ติดต่อ 089-735-9483
นางพัชรี 085-077-1181 ติดอยู่ในหอหอตึกสีฟ้า ๆ (ไม่มีชื่อ) ตรงข้ามอพาร์ตเมนต์อินทาวน์ หลังรร.รีเจนซี่ อ.หาดใหญ่ สงขลา
บ้านเลขที่ 126 ซ.เทศาพัฒนา 10 หาดใหญ่ สงขลา ในบ้านมีเด็กเล็ก ติดต่อเบอร์ 083-076-5045
มีคนติดอยู่หลังบ้าน บ้านเลขที่ 2/4 ถ.ประชารักษ์ (หลังร้านน้ำสมุนไพร วัดฉื่อฉาง) หาดใหญ่ สงขลา โทรศัพท์085-188-4941
สงขลา ต้องการขนาดเรือใหญ่ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลอพยพ ติดต่อ อบจ.สงขลา 074-303-100
มีคนติดอยู่ในรถที่ปั้ม PTP NGV สี่แยกสนามบินตรงไปคลองหวะ สะเดา สงขลา ปั้มแรกสะพานที่ 1 ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ประสาน 08-0648-2748
บ้านแม่น้ำ ต.พังลา อ.สะเดา สงขลา มีประชาชน 4-5 ราย ติดในบ้านน้ำสูงถึงคอ มีเด็ก+ผู้ป่วยเป็นลม ติดต่อ 085-628-4892สถานการณ์ ความคืบหน้าภายในจังหวัด

 
[6 ม.ค. 53, 18.49น.] สงขลา มีฝนตกหนักสลับกับหยุดตลอดทั้งวัน มีน้ำท่วมขังบนถนนบางสาย คลองมีทุกสาย มีระดับน้ำสูง
[12 พ.ย. 53, 00.44 น.] บ้านที่พังทั้งหลัง ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา - สื่อและความช่วยเหลือเข้าไม่ถึง
[10 พ.ย. 53, 00.32 น.] รพ.หาดใหญ่ให้บริการปกติแล้ว ยกเว้นผ่าตัดใหญ่ ต้องการเลือดกรุ๊ป A,B ไว้สำรองฉุกเฉิน เพราะเสียหายจากน้ำท่วม
[8 พ.ย.,23.30 น.] รพ.หาดใหญ่เปิดทุกแผนกแล้ว ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วม 86.8 ล้านบาท แต่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนและขาดแคลนขณะนี้คือ "เลือด"
[7 พ.ย. 53, 17.22 น.] อ.เมืองสงขลา ประปาจะปล่อยน้ำ 2 รอบ เช้า 9-11น. เย็น 18-20น. 
[7 พ.ย. 53, 13.50 น.] สสจ.สงขลา จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กระทรวงสาธารณสุข 20 ทีม กระจายกันออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ, แพทย์ โรงพยาบาลสงขลา แนะนำปชช.ที่มีบาดแผลจากผลกระทบน้ำท่วม ฉีดยาป้องกันโรคบาดทะยักร่วมด้วย
[6 พ.ย. 53, 10.25น.] รายงานพื้นที่เสียหายและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ บริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่ระหว่างจ.สงขลา อ.คูขุด, อ. สทิงพระ ประกอบด้วยบริเวณต่อไปนี้ เกาะใหญ่ คลองรี แหลมจาก พะโคะ เพิ่งติดต่อได้ ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ต้องการน้ำและอาหาร ด่วน ติดต่อ คุณเจด็จ 087 183 3705 และ คุณเอ  087 274 9769 
[5 พ.ย. 53, 15.33] คุณปีด๊ะ วงศ์สาโรจน์ แจ้งสถานการณ์ล่าสุด ที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา มีลมพัดบ้านเรือน โรงเรียน โรงเรือนเลี้ยงไก่ เสียหาย , แจ้งเทศบาลแล้วแต่ยังไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ (คุณปีด๊ะ 083-654-1316)
[4 พ.ย. 53 18.00น.] อ.ปากพะยูนยังขาดความช่วยเหลือ  ไร่สวนเสียหาย  และขาดไฟฟ้า / อ.เมือง ต.ไชยบุรี  คนป่วยในรพ.ต้องการอาหาร
[4 พ.ย. 53 18.00น.] รอบทะเลสาบสงขลา อ.เมือง เดือดร้อน 8,000 ครัวเรือน / เขาชัยสน 1,200 ครัวเรือน
[4 พ.ย.53, 16.07 น.] ไฟฟ้าในหาดใหญ่จะใช้ได้เต็มพื้นที่ภายในคืนนี้ แต่น้ำประปาต้องรอถึงวันเสาร์
[4พ.ย.53, 13.25 น.] หาดใหญ่ เมื่อวานและวันนี้ไม่มีฝน น้ำต่ำกว่าตลิ่งมาก เฉลี่ย 2 เมตร โดยรวมไม่ท่วมแล้ว
อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จ.สงขลา ไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากโรงกรองน้ำในหาดใหญ่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด

เจ้าของตลาดสดพงษ์เจริญ ถ.ลพบุรีราเมศ (หาดใหญ่) ยินดีเปิดพื้นที่ให้ผู้ประสบภัยไปอยู่ได้ค่ะ
รับแจ้งโรงงานหาดใหญ่นครวิถี ถังเคมีล้มมีสารเคมีไหลลงในน้ำ -พิกัด 7.020368,100.474126
น้ำในอ.เทพา จ.สงขลา ตัวอำเภอน้ำยังสูงระดับเอว แต่สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น
นักท่องเที่ยวราว 300 คน ยังติดอยู่ใน โรงแรมลีการ์เดนท์ หาดใหญ่ ออกมาไม่ได้
คนใดที่ติดต่อญาติผ่านมือถือไมได้ ลองส่ง SMS แทนนะคะ มีผู้แจ้งมาว่ายังใช้การได้ค่ะ
หาดใหญ่ ยังน่าห่วง แม้ฝนจะไม่ตก เพราะมี"น้ำเหนือ"ที่รอไหลมาสมทบ + น้ำจากภูเขาที่ค้างอยู่เฝ้าระวัง ในสถานการณ์ล่วงหน้า

 
[10 ม.ค.,11.50] จ.สงขลา (อ.เมืองฯ รัตภูมิ สะบ้าย้อย สิงหนคร) ให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1 - 2 วันนี้
[15 พ.ย. 53, 13.01 น.] ปภ.เตือน จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.นราธิวาส จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี ระวังน้ำท่วม น้ำป่า 15-17 พ.ย.นี้
[7 พ.ย. 53, 15.00 น.] เสรี ศุภราทิพย์ นักวิชาการด้านภัยพิบัติเตือน ตั้งแต่่10 พย. สงขลา และอ.หาดใหญ่ ต้องเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมซ้ำอีกครั้งจากอิทธิพลร่องมรสุมสิ่งของบริจาคและจุดรับบริจาคต่างๆ

 
[17พ.ย., 09.50]เทศบาลหาดใหญ่เปลี่ยนจุดรวมพล "กิจกรรม Big Cleaning Day" http://bit.ly/bEktvZ
[5 พ.ย.53, 15.15 น.] แม็คโครหาดใหญ่เปิดรับบริจาคและรับผู้ที่บ้านเรือนเสียหาย ให้มาพักในพื้นที่บริเวณห้างแม็คโครได้ 0-7442-8339,0-2351-8888
[5 พ.ย.53, 15.00 น.] โรงบุญหน้า รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ร่วมสนับสนุนข้าวสาร ผัก เครื่องปรุง ติดต่อ อ.ภานุ พิทักษ์เผ่า 089-4624912
[4 พ.ย.53, 16.00 น.] ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มอ. 084-266-1462 มีน้ำดื่มให้บริการแต่ต้องนำภาชนะมาใส่เอง
[4 พ.ย.53, 15.53 น.] ม.อ.หาดใหญ่ ทำข้าวกล่องแจกจ่ายยังพื้นที่ประสบอุทกภัย ขอรับบริจาคอาหารสด ข้าวสารหลายตัน, มาม่าฮาลาล, นมกล่อง100หีบ, นมผงเด็ก, ปลากระป๋อง, ขนมปังปี๊บ(ขอที่วันหมดอายุยังอีกนาน), ผ้าอนามัย200แพ็ค, ถุงร้อนใส่อาหารขนาด 12x24 หรือ 12x26, น้ำดื่ม, ถุงมือ, รองเท้าบูท
[4 พ.ย.53, 14.54 น.]หาดใหญ่รับน้ำจืดได้ที่ ถ.พลพิชัย, แยกเซี่ยงตึ้ง, ประปาสงขลา(คนละ200ลิตร), คณะวิทย์ ม.อ.
ที่ตลาดกิมหยง หน้าหอนาฬิกา และลีการ์เด้น เปิดบริการโทรออกฟรีของ Dtac
ม.สงขลานครินทร์ มีอาหารและที่พักให้ปชช. ใครเดือดร้อนมาได้เลย ติดต่อ 074-282-954, 074-282-2169
วิทยุ มอ. FM88 ต้องการรับบริจาคข้าวกล่อง นำไปช่วยผู้ที่อยู่ห่างไกลครับ 074-585777 และ 074-585888
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตสงขลาและหาดใหญ่ จาก HDYFlood.com


View แผนที่สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ in a larger map